Věřím, že jedinou skutečnou autoritou pro člověka je Boží slovo. Otázka však je co je to Boží Slovo? S jistotou mohu říct, že Boží Slovo jsou svitky Starého zákona psané v hebrejštině a aramejštině, které zachovala židovská populace. Jelikož jsem křesťan, tak věřím také, že také bible je Boží Slovo. Nicméně u bible je to složitější než u Starého Zákona, protože v prvních staletích našeho letopočtu různí církevní představitelé považovali různé části bible za více či méně věruhodné. Osobně jsem tedy předvědčen, že Boží Slovo může být obsaženo i v jiných, totiž nekanonizovaných křesťanských spisech, jako například mnou oblíbený Hermův pastýř. Nicméně kanonizovaná část bible je Boží slovo spolehlivě. Oproti tomu korán pro mě není Boží slovo, protože je v přímém rozporu s biblí.

Výklad bible není jednoduchý a ke správnému pochopení bible, tedy Božího slova, je třeba žít tím čemu věřím. Věřím-li Bohu, snažím se žít tak jak mě nabádá Boží Slovo.

Dále věřím, že správnost výkladu novozákonní bible je třeba ověřovat a potvrzovat starozákonní biblí, neboť Ježíš řekl: „Nemyslete si, že jsem přišel zrušit Zákon nebo Proroky. Nepřišel jsem je zrušit, ale naplnit.“ Matouš 5:17  

Kdokoliv ruší Boží přikázání dané zákonem na základě křesťanského Nového zákona, ten vlastně zpochybňuje tyto Ježíšovy slova. Věřím tomu, že Boží přikázání jsou správné a dodržovat je, je pro člověka prospěšné. Děláme tím radost Bohu a přináší to požehnání do života jednotlivce i skupiny věřících. Měli bychom světit sobotu jako den odpočinku a správně bychom také neměli jíst vepřové. Tak to Bůh chce. Ale kdo to nezachovává, rozhodně nepůjde do pekla, protože Bůh nás miluje i s našemi chybami, ale bylo by pro nás prospěšné, pokud bychom se řídili jeho přikázáními. Pozor! Obřízka platí jen pro židy!