O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Věrnost Pánu - poslušnost a nepostušnost

6. 4. 2019 7:00
Rubrika: Biblická inspirace | Štítky: učednictví , víra

Nedávno jsem napsal článek na téma víra - poslušnost> Víra věrnostní, poslušnost Kristu.

Ježíš definuje víru jako následovnictví viz „Kdo věří ve mne, skutky, které dělám já, bude dělat i on“. Pavel obdobě definuje víru jako poslušnost: Nevíte snad, že když se někomu vydáváte za služebníky, abyste ho poslouchali, pak jste služebníky toho, koho posloucháte, ať už hříchu ke smrti, nebo poslušnosti ke spravedlnosti? Ř 6:16

Tento Pavlův verš se mi zalíbil protože jsem si uvědomil, že také obsahuje definici víry ve smyslu poslušnosti. Ježíši říkáme Pane a to znamená, že se považujeme za jeho služebníky. Mělo by to taky být, tedy pokud jste křesťani, pokud se nepovažujete za služebníky, tak očividně křesťani nejste. Pavel zde jasně píše, že služebník slouží svému Pánu. Je to logické. Přitom ale existuje mnoho tzv. křesťanů, kteří se nechtějí podřídit Ježíšovu přikázání, respektive poslání.

Nyní jsem se díval na některé verše z bible, týkající se neposlušnosti:

"A ten služebník, který znal vůli svého pána, ale nepřipravil se a nejednal podle jeho vůle, bude hodně bit. Ale ten, který ji neznal a udělal trestuhodné věci, bude bit méně. Vždyť komukoli je hodně dáno, od toho bude hodně vyžádáno; a komu svěřili hodně, od toho vyžádají více." Lukáš 12:47-48

Mezi katolíky a snad i mezi evangelíky existují lidé, kteří si myslí, že Bůh je Bohem všech lidí. Argumentují veršem z bible Matouš 5:44-45 "Já vám však říkám: Milujte své nepřátele! Žehnejte těm, kdo vás proklínají, konejte dobro těm, kdo vás nenávidí, a modlete se za ty, kdo vás pomlouvají a pronásledují, abyste byli synové svého Otce, který je v nebesích. Vždyť on dává svému slunci vycházet na dobré lidi i na zlé a posílá déšť na spravedlivé i nespravedlivé." Myslím si, že to je hrubé nepochopení textu. Už ve Starém Zákoně se píše, Bůh žehná těm, kdo žehná (předně Izraeli) a proklíná ty, kdo proklínají (předně Izraele, ale platí to i obecně). Dále existuje Mojžíšův Zákon, kde je prokletí lidí žijících v hříchu a naopak požehnání pro lidi, žijící spravedlivě. Nicméně co říká Nový Zákon?

U Boha je totiž spravedlivé, aby těm, kdo vás sužují, bylo odplaceno soužením a vám, kdo jste sužováni, odpočinutím s námi, až se zjeví Pán Ježíš z nebe se svými mocnými anděly a v ohnivém plameni uvede pomstu na ty, kdo neznají Boha a nejsou poslušni evangelia našeho Pána Ježíše Krista. Ti ponesou trest věčné záhuby, odloučeni od Pánovy tváře a od slávy jeho moci, v ten den, kdy přijde, aby byl oslaven ve svých svatých a ukázal se jako podivuhodný ve všech věřících - neboť jste uvěřili našemu svědectví mezi vámi.“ 2 Tes 1:6-10

Toto slovo jasně mluví proti ekumenickým snahám o dělání kompromisů a přijímání jinověrců... Bible tímto způsobem říká, že ani hinduista, ani muslim, ani budhista nemohou být spaseni, neboť neuvěřili ve jméno Jednorozeného Božího syna (Jan 3:18). Podobně pak "... kdo Syna neposlouchá, nespatří život a zůstává na něm Boží vášnivý trest." (J 3:36). Pozn. pro slovo neposlouchá je výstižnější anglický pojem obey.

Boží slovo je tedy nekompromisní a radikální.

Zobrazeno 156×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz