O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Pár slov o bibli - jak rozumět bibli

22. 4. 2019 10:47
Rubrika: Sen o nové církvi | Štítky: Bible

Pár slov o bibli - pokus o přiblížení bible věřícímu, ale nezkušenému člověku, kterému bible nic neříká

Bůh Stvořil člověka a měl s ním od počátku vztah jako přítel s přítelem. Poté co člověk zhřešil se tento vztah narušil, ale Bůh na člověka nezapomněl. Od pradávna si vyhledával spravedlivé lidi a těm dal poznat. Dal jim poznat své záměry. Jedním takovým byl Noe a další Abraham, o kterém se píše v první knize bible - v Genesis (1. Kniha Mojžíšova). Dalším takovým byl Mojžíš, o kterém se píše v knize Exodus (1. Kniha Mojžíšova). Dával se poznat mnoha dalším lidem. Tito lidé Bohu uvěřili a dělali to co říká, proto je Bůh ospravedlnil, protože uvěřili Bohu a poslouchali ho. Tito lidé často získali nadpřirozené schopnosti protože k nim mluvil Bůh a těmto říkáme proroci. Bůh zná naše srdce a zná naše potřeby a chce s námi mít osobní vztah, tak aby si k němu mohl mluvit a mohl slyšet jeho hlas. Nejprve je ale třeba dozvědět se o Bohu, zjistit jaký je, jaké jsou jeho záměry s námi. To se dozvíme z bible. Bible byla zapsána lidmi, se kterými Bůh přebýval. Je to pro nás slovo od Boha, Boží Slovo, Slovo pravdy, které se ukázalo jako spolehlivé, těm, kdo se jím řídí.

První kniha bible - kniha genesis pojednává o tom, jak Bůh na počátku stvořil svět svým slovem. Bůh řekl slovo a tím slovem byl stvořen svět. Boží Slovo je zázračné samo o sobě. Na začátku Janova evangelia se dozvídáme, že na počátku bylo Slovo, a to Slovo bylo u Boha a to Slovo bylo (byl) Bůh. Toto (Tento) byl na počátku u Boha. Tento na první pohled mysteriózní text nám říká, že Boží Slovo je víc než jen Slovo. Bible o něm mluví jako o osobě. Třetí verš říká: Všechno povstalo skrze něj a bez něho nepovstalo nic, co je. V něm byl Život a ten Život byl Světlo lidí. Jan popisuje osobu Ježíše Krista, Syna Božího, který byl na počátku a o němž řekl, že on je Bůh. Dále píše: To Světlo Svítí ve tmě, ale tma ho nepohltila. Ježíš je tím Světlem. Tmou je vše co není z Boha, je to nevědomost, je to hřích, nepravost, hněv, křik, urážky... Ježíš se těmito věcmi nedal ovlivnit a zůstal spravedlivý. Nepodlehl zlu. Jan dále popisuje Ježíše (Syna Božího = Syna člověka = Boží Slovo): Byl na světě, a svět povstal skrze něj, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, a jeho vlastní ho nepřijali. My lidé jsme ho nepoznali, protože jsme žili v hříchu a kdo žije v hříchu nezná Boha. Abychom mohli poznat Boha musíme přestat hřešit.

Ty kdo uvěřili v Ježíše Krista, přijali ho za svého Pána a Spasitele, činili pokání za své hříchy, rozhodli se ho následovat a dali se pokřtít, ty Bůh nazývá svými dětmi. Víra = následování = učednictví = poslušnost svému Pánu.

Jan dále píše: Ale všem, kteří ho přijali, dal pravomoc (autoritu) stát se Božími dětmi (syny/dcerami), totiž těm, kteří věří v jeho jméno, kteří jsou zrozeni ne z krve, ani z vůle těla, ani z vůle muže, ale z Boha.

Věřit v jeho jméno znamená, uctívat Ježíše Krista (Božího Syna a nazývat ho svým Pánem). Ti kdo uctívají Boha ho musí uctívat v Duchu a Pravdě. Boží Duch je ten kdo oživuje, naše tělo nezmůže nic. Prosíme o jeho milost, aby nám pomohl změnit naše srdce a dal nám sílu se změnit. Kdo je otrokem hříchu, nemůže sám sebe vysvobodit z hříchu, prosíme Pána, aby nás vysvobodil. Věříme-li, že zemřel za naše hříchy, prokletí hříchu už nad námi nemá moc.

Bible se dělí na dvě části: Starozákonní (židovské spisy) a novozákonní (křesťanské spisy). Židovské spisy se dělí na 5. knih Mojžíšových, proroky a literární spisy. Křesťanské spisy se dělí na 4. evangelia, knihu Skutků apoštolských a poté dopisy církvím. Dopisy církvím jsou těžší čtení, protože jsou určeny lidem chodící do církve, kterým se již dostalo vyučení a kázání. Mezi dopisy převládají Pavlovy dopisy (Pavel z Tarsu, kazatel a zakladatel církví). Právě Pavel používá některé velmi těžké obraty pro nás hůře srozumitelné. Například slovem „tělo“ velmi často myslí hřích, hříšné myšlení, pokušení a věci, které jsou v rozporu s tím co po nás chce Bůh. Například věta: Smýšlením těla je smrt“, vlastně znamená: pokud pácháš zlo, duchovně tě to ničí. Nebo: „Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás přebývá Duch Boží. Jestliže pak někdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho.“ znamená: „Vy však jste už přestali páchat zlo, protože v sobě máte Božího Ducha, jestliže ale nemáte Kristova Ducha, pak stále hřešíte.“ a to psal křesťanům, kteří už nějakou dobu žili s Bohem a byli vyučeni od kazatelů. Avšak na jiných místech mluví o církvi jako o těle a myslí tím všechny pokřtěné věřící, kteří poslouchají Boha: „Je jedno tělo a jeden Duch, tak jako jste také povoláni v jedné naději svého povolání.“ znamená to: Všichni kdo uvěřili v Ježíše Krista a přijali ho jako svého Pána a Spasitele a nechali se pokřtít ponořením do vody ve jméno Ježíše Krista, ti jsou duchovně spojeni a propojeni Božím Duchem; stali se Božími dětmi a mají u nebeského Otce slíben podíl na nebeském království.

V listě Judovu čteme:

A o nich také prorokoval sedmý od Adama, Enoch, když řekl: "Hle, Pán přichází s desetitisíci svých svatých, aby vykonal soud nade všemi lidmi a usvědčil všechny, kteří mezi nimi byli bezbožní, za všechny skutky jejich bezbožnosti, které bezbožně napáchali, i za všechny hrubosti, které proti němu vyslovili bezbožní hříšníci." To jsou ti, kteří reptají, stěžují si, chodí podle svých žádostí, jejichž ústa mluví honosně a kteří pochlebují lidem pro svůj užitek. Ale vy, milovaní, pamatujte na slova předpověděná apoštoly našeho Pána Ježíše Krista. Řekli vám přece, že v posledním čase budou posměvači chodící podle svých bezbožných žádostí. To jsou ti, kteří se sami oddělují, tělesní lidé, kteří nemají Ducha.“ Juda v poslední větě tohoto úryvku mluví o „tělesných lidech“ čímž myslí lidi, kteří vyhledávají touhy těla neboli touží po nesprávných (hříšných) věcech. Tělesný člověk je takový, který hřeší, jedná hrubě, nezná Boha protože hřích ho odděluje od Boha. Chodit podle těla nebo žít podle těla v této hantýrce znamená hřešit. Např. Pavel Galatským píše: „Říkám však: Choďte Duchem a nevykonáte žádost těla.“ - žijte s Bohem, vyhledávejte jeho přítomnost, uctívejte Boha a jeho poslouchejte a budete mít sílu nehřešit.

Další verše, které se ti mohou hodit: „Ježíš k nim tedy znovu mluvil. Řekl: "Já jsem Světlo světa. Kdo mě následuje, nebude už chodit v temnotě, ale bude mít světlo života." Jan 8:12 ... když budeš dělat to co dělal Ježíš (učit se od něho) Bůh tě duchovně povzbudí a posílí a nalezneš novou radost ze života.

Duch je ten, kdo obživuje; tělo není nic platno. Slova, která vám mluvím já, jsou Duch a jsou život.“ Jan 6:63

Zobrazeno 188×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz