O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Křest Duchem Svatým - 13 znaků Ducha Svatého

23. 4. 2019 18:26
Rubrika: Biblická inspirace | Štítky: Křest

Zde máme jedno z měřítek podle, kterých můžeme poznat, zda máme Ducha Svatého:

1) Duch Boží v nás mluví a my slyšíme jeho hlas

"Ale když vás jim vydají, nestarejte se, jak a co byste řekli, neboť to, co máte říci, vám bude dáno v tu chvíli. Nejste to totiž vy, kdo mluví, ale Duch vašeho Otce, který mluví ve vás." Matouš 10:19-20

"Tomu vrátný otvírá a ovce slyší jeho hlas; on pak své ovce volá jménem a vyvádí je." Jan 10:3 ... "Mé ovce slyší můj hlas a já je znám a následují mě." Jan 10:27

* * *

2) Plníme Ježíšovo přikázání; týká se to charakteru, posvěcování i misijní služby:

Jan 14:20-21  "V ten den poznáte, že já jsem ve svém Otci a vy ve mně a já ve vás. Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe."

Jak poznáme, že Duch Boží je v nás? Podle toho že zachováváme jeho přikázání:

"Ježíš přistoupil, promluvil k nim a řekl: Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi. Proto jděte, dělejte učedníky ze všech národů; křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání světa. Amen." Matouš 28:18-20

Poslání dělat učedníky je blíže popsáno v Lukášově evangeliu 10 kapitole. Ježíš vyslal 70 učedníků a řekl jim jak konkrétně to mají dělat. Celkem tedy bylo vysláno minimálně 82 učedníků, kteří šli a dělali další učedníky. Nevíme tedy kolik učedníků bylo na začátku, ale víme, že toto je Ježíšovo přikázání, abychom nesli Ovoce. A kdo nenese ovoce, bude odříznut z kmene. Kdo nenese ovoce bude vytržen jako plevel a shoří.

Pilát mu tedy řekl: "Takže jsi král?" Ježíš odpověděl: "Ty říkáš, že jsem král. Já jsem se proto narodil a proto jsem přišel na svět, abych vydal svědectví pravdě. Každý, kdo je z pravdy, slyší můj hlas." Jan 18:37

Máme-li Ducha Božího, děláme to co nám Ježíš říká, že máme dělat. Kdo čte bibli, ale nedělá co Ježíš říká, nic nepochopil a není Ježíšův učedník! Začněte být věrní v malém, jinak zemřete duchovní smrtí! Být Ježíšovým učedníkem není lehké, ale je třeba začít tady a teď!

* * *

3) Vydáváme svědectví o Bohu a neseme ovoce:

"Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, pokud nezůstane ve kmeni, tak ani vy, pokud nezůstanete ve mně. Já jsem vinný kmen a vy ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese mnoho ovoce; neboť beze mne nemůžete dělat nic. Jestliže někdo nezůstane ve mně, bude vyhozen ven jako ratolest a uschne; a budou sebrány a hozeny na oheň a shoří." Jan 15:4-6

Kdo vydává svědectví o Bohu a má Ducha Svatého v sobě, ten nese ovoce. Nemůžete se vymlouvat na to, že lidé kolem vás jsou nevěřící, že žijeme v ateistické zemi, protože bible jasně říká, kdo zůstává v Bohu a Bůh v něm, ten nese mnoho ovoce. Jak můžete nést ovoce? Díky tomu, že Duch Svatý ve vás mluví a ukazuje vám za kým máte jít a co mu máte říkat, jak už bylo řečeno v citacích výše.

Matouš 13:12  Tomu, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.

Matouš 25:29  Každému, kdo má, totiž bude dáno a bude mít hojnost, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.

Marek 4:25  Tomu, kdo má, totiž bude dáno, a tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má."

Lukáš 19:26  `Říkám vám totiž, že každému, kdo má, bude dáno, ale tomu, kdo nemá, bude vzato i to, co má.

Bible odsuzuje toho, kdo nenese ovoce. Polož si otázku kolika lidem si svědčil minulý měsíc, kolika lidem si řekl evangelium tento týden, kolik lidí poslední měsíc přijalo díky tobě Krista? Kolik lidí si pokřtil? Ano Ježíš řekl, že máme křtít a vyučovat, což ale většinou nejde, jste li součástí církve, která vám to nechce dovolit!

* * *

4) Máte důkaz o tom, že Bůh slyší vaše modlitby a můžete se tak na Boha spolehnout:

"Jestliže zůstanete ve mně a má slova zůstanou ve vás, proste, o cokoli chcete, a stane se vám to." Jan 15:7

Můžete prosit o cokoliv chcete podle Boží vůle, protože Boží duch ve vás přebývá, sami dobře víte, co je Boží vůle. Není to jen racionální poznání, ale s přibývající zkušeností (čím více nesete ovoce) je to i díky nadpřirozeným Božím zásahům do vašeho života.

* * *

5) Nesete ovoce, vidíte výsledky a máte radost od Boha.

"Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako jsem já zachoval přikázání svého Otce a zůstávám v jeho lásce. Toto jsem vám pověděl, aby má radost zůstala ve vás a aby vaše radost byla úplná." Jan 15:10-11

* * *

Dále v dopisech církvím můžeme najít:

6) Přestali jste hřešit, protože Boží duch ve vás způsobuje odpor k hříchu.

"Vy však nejste v těle, ale v Duchu, pokud ve vás přebývá Duch Boží. Jestliže pak někdo nemá Kristova Ducha, ten není jeho." Římanům 8:9

Nežijete podle těla, přestali jste hřešit a máte schopnost odolávat pokušení a vítězit nad hříchem díky Božímu duchu, který ve vás přebývá. Kdo je v zajetí hříchu, že musí furt dookola činit vyznání hříchu nebo už ani to nedělá, tak je otrokem hříchu a Duch Boží v něm nepřebývá. Takový člověk potřebuje zažít Boží milost a vysvobození od prokletí hříchu.

"Žádný, kdo v něm zůstává, tedy nehřeší; žádný, kdo hřeší, ho neviděl ani nepoznal." 1 Janův 3:6

"Kdo páchá hřích, je z ďábla, neboť ďábel od počátku hřeší. Na to je zjeven Boží Syn, aby zrušil skutky ďábla. Žádný, kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává jeho símě a nemůže hřešit, neboť je narozen z Boha. Podle toho se poznají děti Boží a děti ďábla: žádný, kdo nepůsobí spravedlnost a kdo nemiluje svého bratra, není z Boha." 1 Janův 3:8-10

Jen Boží Duch nás dokáže proměnit, to nedokážeme sami. Pokud v sobě nemáme lásku, potřebujeme 1) tělesně a duchovně očistit: vysvobodit od hříchů a démonů 2) být naplnění Duchem Svatým.

7) Jste svatí a sami sebe považujete za svatého/svatou:

"Cožpak nevíte, že jste Boží chrám a že Boží Duch přebývá ve vás? Jestliže někdo ničí Boží chrám, toho zničí Bůh, neboť Boží chrám je svatý, a to jste vy." 1 Korintským 3:16-17

Pokud se považujete za hříšníka, tak je něco špatně. Nepřestali jste hřešit, tudiž jste otrokem hříchu a potřebujete teprve vysvobodit. Musíte se tedy vrátit na začátek, protože ve vás nepřebývá Duch Boží.

"Utíkejte před smilstvem! Každý hřích, který člověk udělá, je mimo tělo; kdo však smilní, hřeší proti vlastnímu tělu. Anebo nevíte, že vaše tělo je chrámem Ducha Svatého ve vás, kterého máte od Boha, a nejste sami svoji?" 1 Korintským 6:18-19

Vyhýbáte se sexuální nečistotě, neoddáváte se sexuálním myšlenkám (mimo soukromí se svou manželkou či svým manželem) a před sexuálními svody na nepatřičných místech utíkáte (svést vás může jen vaše manželka/váš manžel).

8) Máte bázeň před Bohem. Když zhřešíte dokážete činit pokání a sjednat nápravu od hříchu.

"Nyní se raduji, ne protože jste byli zarmouceni, ale protože jste se zarmoutili k pokání. Zarmoutili jste se totiž podle Boha, takže jste kvůli nám v ničem nepřišli ke škodě. Zármutek, který je podle Boha, přece působí pokání vedoucí ke spasení, jehož nelze litovat. Zármutek světa však působí smrt. Pohleďte přece, jakou ve vás právě to, že jste se zarmoutili podle Boha, způsobilo snahu, ale i omluvu, rozhořčení, bázeň, touhu, horlivost a zjednání práva. V každém ohledu jste dokázali, že jste v té věci nevinní." 2 Korintským 7:9-11

Hřích je třeba brát smrtelně vážně a je třeba mít bázeň před Bohem. Pokud se vám jednou za čas stane, že zhřešíte: "Vyznáváme-li však své hříchy, Bůh je věrný a spravedlivý, aby nám odpustil hříchy a očistil nás od veškeré nepravosti." 1 Janův 1:9

Pokud ve vás přebývá Duch Boží, dokážete se od hříchu odvrátit, zvítězit nad ním, ovládnout se a najdete svobodu.

9) Netoužíme po věcech tohoto světa:

Např. bohatství, úspěch a kariéra v zaměstnání, velký dům, luxusní auto, netoužíme po věcech, které nenáleží Bohu (svobodný/rozvedený/ovdovělý muž nemá toužit po neobrácené ženě; svobodná/rozvedená/ovdovělá žena nemá toužit po neobráceném muži).

"Proto, moji milovaní, jako jste byli vždycky poslušní, nejen když jsem byl přítomen, ale nyní mnohem více, když jsem nepřítomen, s bázní a chvěním uskutečňujte spasení svých duší. Vždyť ten, kdo ve vás podle své dobré vůle působí chtění i činění, je Bůh! Všechno dělejte bez reptání a pochybování, abyste byli bezúhonní a bezelstní, Boží děti bez vady uprostřed pokřiveného a zvráceného pokolení, v němž záříte jako světla ve světě." Filipským 2:12-15

Veškeré vaše touhy a činy jsou od Boha, pokušení zvládáte odolat díky Božímu Duchu ve vás.

10) Zažíváte pronásledování nebo odpor rodiny, vašeho národa nebo vaší církve nebo okolních církví:

"Proto i my neustále děkujeme Bohu, neboť když jste přijali Boží slovo, jež jste slyšeli od nás, přijali jste je ne jako lidské slovo, ale jako to, čím vskutku je, totiž slovo Boží, jež také působí ve vás věřících. Vy, bratři, jste následovali příklad Božích církví v Kristu Ježíši, které jsou v Judsku, neboť jste od svých krajanů vytrpěli totéž, co oni od Židů, kteří zabili Pána Ježíše i své vlastní proroky, nás vyhnali, Bohu se nelíbí a vůči všem lidem jsou nepřátelští." 1 Tesalonickým 2:13-15

"Posvěcujte však ve svých srdcích Pána Boha a buďte vždy připraveni dát odpověď každému, kdo vás požádá o zdůvodnění naděje, která je ve vás, a to s krotkostí a úctou a s dobrým svědomím, aby ti, kdo pomlouvají váš poctivý život v Kristu, byli zahanbeni, že vás pomlouvají jako zločince." 1 Petrův 3:15-16

Pomlouvají vás jako zločince, lžou o vás všude kde se dá (dneska hlavně v médiích, ty velmi často překrucují a lžou), vy však jste připraveni svědčit komukoliv, kdo projeví opravdový zájem (nemluvte však s těmi, kteří vás jen zkouší a snaží se vás nachytat; takovým ani Ježíš neodpovídal!). Pronásledování musí přijít, je to jen otázka času a je to důkaz toho, že jste věrnými služebníky Pánu. Pokud pronásledování a útoky nepřicházejí ani po delší době pak asi děláte pro Pána málo!

"Buďte střízliví, bděte; neboť váš protivník ďábel chodí kolem jako řvoucí lev a hledá, koho by spolkl. Vzepřete se mu jakožto silní ve víře a vězte, že tatáž utrpení se dějí vašim bratrům na celém světě. A když maličko potrpíte, kéž vás Bůh veškeré milosti, jenž nás v Kristu Ježíši povolal do své věčné slávy, přivede k dokonalosti, upevní, posilní a ustanoví. Jemu buď sláva a moc na věky věků. Amen." 1 Petrův 5:8-11

Doporučuji ještě přečíst 2 Korintským 11:23 Jsou Kristovi služebníci? ... čím procházel pronásledovaný Pavel z Tarsu.

11) Disponujete dary Ducha

1 Korintským 12:4  "Jsou rozličné dary, ale tentýž Duch, jsou rozličné služby, ale tentýž Pán, a jsou rozličná působení, ale Bůh, který to všechno ve všech působí, je tentýž. A tak je každému dáván projev Ducha k užitku: jednomu je totiž skrze Ducha dáváno slovo moudrosti, jinému pak slovo poznání podle téhož Ducha, dalšímu víra v témž Duchu a jinému dary uzdravování v tomtéž Duchu, jinému pak činění zázraků, jinému proroctví, jinému rozlišování duchů, jinému rozličné druhy jazyků, jinému výklad jazyků. To vše ale působí jeden a tentýž Duch, který každému uděluje zvlášť, tak jak chce."

Jsou i jiné dary, jako např. míváte vidění od Pána, sny apod.

"I stane se potom: Vyleji svého ducha na každé tělo. Vaši synové i vaše dcery budou prorokovat, vaši starci budou mít sny, vaši jinoši budou mít prorocká vidění." Jóel 3:1

"`A stane se v posledních dnech, praví Bůh, sešlu svého Ducha na všechny lidi, synové vaši a vaše dcery budou mluvit v prorockém vytržení, vaši mládenci budou mít vidění a vaši starci budou mít sny." Skutky apoštolské 2:17

12) Máte moc vymítat démony a uzdravovat (nebo alespoň jedno z toho)

"Ty, kdo uvěří, pak budou provázet tato znamení: v mém jménu budou vymítat démony, budou mluvit v nových jazycích, budou brát hady, a kdyby vypili něco jedovatého, nijak jim to neublíží; budou vkládat ruce na nemocné a bude jim dobře." Marek 16:17-18

Pokud to neděláte, začněte to dělat. Pokud někdo káže jiné evangelium, než nám bylo dáno, je proklet, oddělte se od něj!

"Ale i kdybychom vám my anebo anděl z nebe kázali jiné evangelium než to, které jsme vám kázali, ať je proklet! Jak jsme již řekli, tak to nyní říkám znovu: Jestliže vám někdo káže jiné evangelium než to, které jste přijali, ať je proklet!" Galatským 1:8-9

Existují církve, ve kterých se káže falešné evangelium: káže se například, že dary Ducha už neexistují, nebo že duchovních darů není ve sboru třeba. Kazatelé, kteří šíří strach a brání, aby věřící mohli usilovat o dary ducha nebo o vymítání démonů (tj. duchovní osvobozování), kážou falešné evangelium. Takový sbor je proklet.

"Žárlím na vás Boží žárlivostí, neboť jsem vás zasnoubil jednomu muži, abych vás jako neposkvrněnou pannu představil Kristu. Avšak bojím se, aby tak, jako ten had svou vychytralostí oklamal Evu, nebyly i vaše mysli svedeny od prostoty, která je v Kristu. Když totiž někdo přichází a káže jiného Ježíše, než kterého jsme kázali, anebo když dostáváte jiného ducha, než kterého jste dostali, nebo jiné evangelium než to, které jste přijali, snášíte to dobře. Mám ovšem za to, že nejsem o nic horší než ti veleapoštolové. A jsem-li prostý v řeči, rozhodně ne v poznání. Ale ve všem a všemožně jsme k vám byli zjevní. Spáchal jsem snad hřích, když jsem se sám ponižoval, abyste vy byli povýšeni, když jsem vám kázal Boží evangelium zadarmo? Jiné církve jsem okrádal, když jsem od nich bral žold, abych mohl sloužit vám. A když jsem byl u vás a měl jsem nedostatek, nebyl jsem nikomu na obtíž, neboť to, co se mi nedostávalo, doplnili bratři, kteří přišli z Makedonie. A tak jsem se všemožně střežil a budu střežit, abych vás neobtěžoval. Jakože je pravda Kristova ve mně, tato chlouba mi nebude v achájských krajích zmařena. Proč to dělám? Protože vás nemiluji? Bůh to ví. Avšak to, co dělám, budu dělat i nadále, abych vzal příležitost těm, kteří chtějí najít příležitost, aby mohli být v tom, čím se chlubí, shledáni podobnými nám. Takoví lidé jsou falešní apoštolové, lstiví dělníci, vydávající se za apoštoly Kristovy. A není divu, vždyť sám satan se vydává za anděla světla. Proto není nic zvláštního, jestliže se také jeho služebníci vydávají za služebníky spravedlnosti. Jejich konec bude podle jejich skutků." 2 Korintským 11:2-15

Je napsáno, že se máme vyhýbat nevěřícím (tím pádem i falešným prorokům a falešným kazatelům, kteří zpochybňují význam a důležitost křtu Duchem svatým, dary Ducha Svatého a vymítání démonů). Nemáme je poslouchat a máme se od nich oddělit.  Pokud zjistíte, že vaše církev vlastně káže falešné evangelium, zvažte odchod a osamostatnění, ale záleží na tom, jestli na to máte. V církvích se pěstuje závislost podobně jako v sektách a manipulace, aby ovečky nemohli odejít a založit třeba vlastní sbor.

Netáhněte jho s nevěřícími. Vždyť jaký je spolek spravedlnosti s nepravostí a jaké společenství světla s temnotou? Jaká je shoda Krista s Beliálem a jaký díl má věřící s nevěřícím? Jaké je spolčení Božího chrámu s modlami? Vy jste přece chrám živého Boha, jak Bůh řekl: "Budu v nich přebývat a procházet se mezi nimi. Budu jejich Bohem a oni budou mým lidem." Proto: "Vyjděte z jejich středu a oddělte se, praví Pán, nedotýkejte se nečistého, a já vás přijmu." "A budu vaším Otcem a vy mi budete syny a dcerami, praví Pán Všemohoucí." 2 Korintským 6:14-18

Jde o to, že nevíra je modlářství. Církve či sbory, které odmítli příjmout celé evangelium a pokračují ve zpochybňování toho, co Bůh dal věřícím, aby příjali plnost Ducha Svatého a mohli tak mocí a silou Ducha Svatého překonávat překážky a dělat zázraky, ke kterým nás Ježíš povolal.

Ježíš přece řekl:

Jan 14:12  "Amen, amen, říkám vám: Kdo věří ve mne, skutky, které dělám já, bude dělat i on; a bude dělat větší skutky než tyto, neboť já jdu ke svému Otci."

Jak by ale bylo možné dělat tyto věci bez Ducha Svatého? Jak by ale bylo možné dělat zázraky, které od nás Ježíš očekává bez Ducha Svatého?

Jsou kazatelé, které odrazují od naplnění Duchem Svatým a pomlouvají pentakostální církve nebo zpochybňují význam křtu v Duchu Svatém. Ale srovnejte s biblí, co psal Pavel z Tarsu o tzv. vkládání rukou. Jejich motivem je vesměs zabránit vám, aby mohl Duch Svatý ve vás opravdu působit, protože 1) oni ho nemají 2) nechtějí abyste ho měli. Ať už za tímto stojí cokoliv (Snad žárlivost? Snad neochota přiznat svůj omyl? Snad strach ze ztráty kontroly a moci?), je nelogické odmítat tuto zkušenost, když Pavel říká, že potřebujeme být pokřtěni Duchem Svatým! Není totiž správné pomlouvat něco, s čím nemáte žádnou zkušenost!

13) Zažili jste naplnění Duchem Svatým, máte schopnost předávat Ducha Svatého vkládáním rukou - Sk 19:1-7.

"Kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody, jak praví Písmo." Jan 7:38

Zažili jste to? Jestli ne, proč se tomu bránít?

O Duchu Svatém řekl:

"A já budu prosit Otce a dá vám jiného Utěšitele, aby s vámi zůstal na věky, toho Ducha pravdy, jehož svět nemůže přijmout, neboť ho nevidí ani ho nezná. Vy ho však znáte, protože přebývá u vás a bude ve vás." Jan 14:16

V čase kdy Ježíšovi učedníci byli s Ježíšem, který ještě obětován a nebyl vzkříšen, mohli Ducha Svatého zažívat jen tak, že byli v jeho blízkosti, ale nebyl uvnitř nich. Naplnění Duchem Svatým zažili až o letnicích, kdy na modlící se učedníky Duch Svatý sestoupil a naplnil je. Tímto se završilo Boží Dílo, že Duch Boží přebývá v těch, kdo přikali křest Duchem Svatým.

Bible popisuje jak probíhá naplnění Duchem Svatým:

Skutky apoštolské 19:1-7  A když byl Apollos v Korintu, stalo se, že Pavel prošel horními kraji a přišel do Efezu. A když tam nalezl některé učedníky, řekl jim: "Přijali jste Ducha Svatého, když jste uvěřili?" Ale oni mu řekli: "Nikdy jsme ani neslyšeli, že je Duch Svatý." Řekl jim: "Jak jste tedy pokřtěni?" A oni řekli: "Janovým křtem." Pavel tedy řekl: "Jistě, Jan křtil křtem pokání a říkal lidem, aby uvěřili v Toho, který měl přijít po něm, to jest v Krista Ježíše." Když to tedy uslyšeli, byli pokřtěni ve jméno Pána Ježíše. A když na ně Pavel vložil ruce, přišel na ně Duch Svatý a oni mluvili jazyky a prorokovali. A bylo jich celkem okolo dvanácti mužů.

Pokud vaše církev neprovádí vkládání rukou a křesť Duchem Svatým, pak si položte otázku, zda to znamená, že se ve vašem sboru káže jiné evangelium, než jaké kázal Pavel z Tarsu...

Když zažijete naplnění Duchem Svatým, poznáte novou radost, vaše radost bude úplná, váš kalich bude přetékat novým vínem. Do té doby, než to zažijete, může vám Duch Svatý být blízko a našeptávat a také vás vést, ale není to to samé, jako když je Duch Svatý přímo ve vás a naplňuje vás až po okraj.

 

Zobrazeno 152×

Komentáře

radim24

Vojtěch, je to přesně naopak, já vzal nejprve bibli a z té jsem došel k tomu co tam je, ne naopak.

Vojtěch Hýbl (VVRH)

A pročpak to listování?

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz