O touhách a snech, které mi Bůh dal na srdce

Boží spravedlnost - kdo bude spasen

30. 3. 2019 16:36
Rubrika: Biblická inspirace | Štítky: Bible , spravedlnost , víra

Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je to Boží moc ke spasení každého, kdo věří, předně Žida, ale i Řeka.

Neboť v něm je zjevena Boží spravedlnost z víry k víře, jak je napsáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry."

Z nebe se zjevuje Boží hněv proti každé bezbožnosti a nepravosti lidí, kteří zadržují pravdu nepravostí.

Římanům 1:16-18

https://biblehub.com/text/romans/1-16.htm

Výraz εὐαγγέλιον δύναμις - se dá anglicky přesněji přeložit jako Gospel Power, neboli síla evangelia.

V tomto krátkém textu se operuje se třemi základními výrazy

- Boží moc

- Boží spravedlnost; Boží hněv

- Víra; věřící lidé

† Co znamená že Bůh je spravedlivý? †

Bůh nenávidí hřích: Ačkoliv se v Janovu evangeliu 3:16 píše, že Bůh miloval svět, stále platí to, že Bůh nenávidí hříšníky. Zákon definuje hřích a trest. Zákon odsuzuje hříšníky:

"Víme ovšem, že Zákon je dobrý, užívá-li ho někdo náležitě a s vědomím toho, že Zákon není uložen spravedlivému, ale nespravedlivým a nepoddaným, bezbožným a hříšníkům, nesvatým a světským lidem, otcovrahům, matkovrahům a vrahům vůbec, smilníkům, homosexuálům, obchodníkům s lidmi, lhářům, křivopřísežníkům a čemukoliv jinému, co je v rozporu se zdravým učením podle slavného evangelia požehnaného Boha, které mi bylo svěřeno." 1 Timoteovi 1:8-11

Hříšníci jsou odsouzení:

"Víte přece to, že žádný smilník ani nečistý nebo lakomý člověk (jenž je modlář) nemá dědictví v Kristově a Božím království. Ať vás nikdo neklame prázdnými slovy, neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nebuďte tedy jejich spoluúčastníky. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste v Pánu světlem. Choďte (tj. žijte) jako děti světla, neboť ovoce Ducha spočívá ve vší dobrotě, spravedlnosti a pravdě. Rozeznávejte, co je příjemné Pánu, a neúčastněte se neplodných skutků tmy, ale raději je usvědčujte." Efezským 5:5

† Na koho je vylit Boží hněv?

"Bůh je spravedlivý soudce; každý den má Bůh proč vzplanout hněvem." Žalmy 7:12

"Ať vás nikdo, kdo si libuje ve falešné pokoře a v andělském náboženství, nepřipraví o vítěznou odměnu. Takový se vydává do věcí, jež neviděl, prázdně se nadýmá svou tělesnou myslí a nedrží se hlavy, z níž celé tělo podporované a spojené klouby a šlachami roste Božím vzrůstem. Když jste tedy s Kristem zemřeli principům světa, proč se poddáváte těm ustanovením, jako byste ještě žili ve světě? "Nesahej, neokoušej, ani se nedotýkej!" - všechny ty věci se zakládají na příkazech a učeních lidí a jejich zneužívání vede ke zkáze. Svou strojenou nábožností, falešnou pokorou a nešetřením těla sice působí zdáním moudrosti, ale nemají žádnou cenu, jedině k uspokojení těla. Když jste tedy byli vzkříšeni s Kristem, hledejte to, co je nahoře, kde po Boží pravici sedí Kristus. Myslete na to, co je nahoře, ne na to, co je na zemi; neboť jste zemřeli a váš život je s Kristem ukryt v Bohu. Až se ukáže Kristus, náš život, tehdy se s ním ve slávě ukážete i vy. Umrtvěte tedy své pozemské údy - smilstvo, nečistotu, vášeň, zlou žádostivost i lakotu (což je modlářství), neboť kvůli těmto věcem přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. V těch jste kdysi chodili i vy, když jste v nich žili, ale nyní to všechno ze svých úst odložte: zuřivost, hněv, zlobu, urážky i nestoudné řeči." Koloským 2:18-8

Zdá se že v listu Koloským Pavel kritizuje náboženské zvyky převzaté z judaismu. Podobné zvyky a nařízení má však zavedené také církev.

Falešnou pokorou a strojeným náboženstvím můžeme rozumět jakékoliv projevy uctívání a bohoslužby v církvi u lidí, kteří neznají Boha a nenesou ovoce odpovídající Kristovu přikázání. Jakékoliv uctívání náboženské uvnitř církve současně představuje ohromné riziko. Strojené náboženství je těžké rozpoznat, málo kdo si připustí vlastní hříchy. Platí to obzvlášť v náboženských systémech, kde není dovoleno oporovat nebo kritizovat duchovní s vyšším postavením. Systém, který postrádá sebereflexi se nemůže změnit, lidé v něm jsou v pasti a odsouzeni k věčné záhubě.

Pavel jasně vypisuje seznam hříchů, které pomáhají definovat falešné náboženství...

Mnoho lidí věří, že Bůh je miluje a tak, když hřeší, stačí se vyzpovídat a hříchy jim jsou odpuštěny. Jsou tedy spaseni. Ale bible říká něco jiného. V Koloským se píše, že Boží hněv je vylit na ty kdo hřeší - není zde tedy žádné odpuštění. Dále v Janově epištole se říká, že nikdo kdo hřeší se nenarodil z Boha, z toho lze odvodit že tedy není spasen:

"Žádný, kdo se narodil z Boha, nepáchá hřích, neboť v něm zůstává jeho símě a nemůže hřešit, neboť je narozen z Boha." 1 Janova epištola 3:9

To že není spasen říká sám Ježíš v Janově evangeliu

"Amen, amen, říkám ti: Jestliže se někdo nenarodí znovu, nemůže spatřit Boží království." Jan 3:3

† Co znamená věřit, být věřící? †

"Chce-li někdo přijít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mě. Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli by ztratil svou duši pro mě, ten ji nalezne. Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši? A co dá člověk na oplátku za svou duši? Neboť Syn člověka přijde ve slávě svého Otce se svými anděly a tehdy každému odplatí podle jeho skutků." Matouš 16:24-27

"Blaze čistým v srdci, neboť oni uvidí Boha. Blaze těm, kdo působí pokoj, neboť oni budou nazváni Božími syny. Blaze pronásledovaným pro spravedlnost, neboť jim patří nebeské království. Blaze vám, když vám budou zlořečit a pronásledovat vás a lživě proti vám mluvit všechno zlé kvůli mně. Radujte se a jásejte, protože vaše odplata v nebesích je veliká. Takto totiž pronásledovali proroky, kteří byli před vámi." Matouš 5:8-12

Podobně:

"Chce-li někdo jít za mnou, ať se zřekne sám sebe, vezme svůj kříž a následuje mne. Kdokoli by si totiž chtěl zachránit duši, ztratí ji, ale kdokoli ztratí svou duši pro mne a pro evangelium, ten ji zachrání. Vždyť co prospěje člověku, kdyby získal celý svět, ale uškodil své duši? A co dá člověk na oplátku za svou duši? Kdo by se totiž v tomto cizoložném a hříšném pokolení styděl za mne a za má slova, za toho se bude stydět i Syn člověka, až přijde ve slávě svého Otce se svatými anděly." Marek 8:34-38

Vzít a nést svůj kříž znamená trpět podobě jako Kristus. Neoplácet zlo zlem, nestydět se za Spasitele, trpět ponižování a lži pro Pravdu, snášet (tj. neodporovat) nespravedlnost pro evangelium. Ježíš jasně vyzval k tomu, abychom ho následovali. Je to logické, protože kdo chce být jeho učedníkem, musí dělat ty věci, které Ježíš řekl. Taktéž, chce-li být někdo spasen musí dělat to co Spasitel přikázal. Nelze svévolně porušovat jeho přikázání.

"Nikdo nemůže sloužit dvěma pánům. Buď totiž bude jednoho nenávidět a druhého milovat, nebo se bude toho jednoho držet a tím druhým pohrdne. Nemůžete sloužit Bohu i mamonu." Matouš 6:24

Praví věřící se starají o to, aby byli věrní Ježíši Kristu, falešní věřící ti se starají jen o své věci, merit jejich zájmu je v tomto světě, proto nemohou dosáhnout spasení.

Probuzení

Závěrem ještě citace z Janova a Matoušova evangelia:

"Kdo má moje přikázání a zachovává je, to je ten, který mě miluje. A kdo mě miluje, bude milován mým Otcem a já ho budu milovat a zjevím mu sám sebe." Jan 14:21 

"Ne každý, kdo mi říká `Pane, Pane´, vejde do nebeského království, ale ten, kdo koná vůli mého Otce, který je v nebesích." Matouš 7:21

Ve světle předchozích zjíštění můžeme chápat Římanům 1:16-18 takto:

"Nestydím se totiž za Kristovo evangelium, neboť je to Boží moc ke spasení každého, kdo následuje Ježíše Krista, předně Žida, ale i Řeka.

Neboť v něm je zjevena Boží spravedlnost z víry k činění Kristova přikázání, jak je napsáno: "Spravedlivý pak bude žít z víry." "

Nikdo kdo hřeší není spasen. Nikdo kdo hřeší nevejde do Božího království, protože neposlouchal Ježíšovo přikázání a Ježíš řekl, že tito.

Můžete si hledat cestičky jak se vymluvit, abyste si sami před sebou ospravedlnili své hříchy, ale obelháváte sami sebe. Před Bohem se vymlouvat nebudete moci. Vyznávání hříchů ve zpovědnici samo o sobě nedokáže zrušit text 1. Janovy epištoly 3:9, ani Koloským 2:18-8. Viz Římanům kapitola 6-8.

Abychom mohli být spaseni, musíme si připustit, že naše falešné náboženství selhalo. Že stále hřešíme a dokud nepřestaneme hřešit, nemůžeme být spaseni (máme ale vítězství nad hříchem viz. Židům 7:12,7:18! a Řím. 8:2). Chceme-li tedy zachránit svou duši, nutně musíme změnit celý svůj život, dělat pokání, ne jen vyznat své hříchy u kněze! Kněz nás nezachrání, musíme volat k samotnímu Bohu. Je napsáno:

Efezským 5:14  Proto se říká: "Probuď se, ty, kdo spíš, vstaň z mrtvých a zazáří ti Kristus!"

"Dejte se do bědování, truchlete a plačte. Váš smích ať se obrátí v nářek a vaše radost v sklíčenost." Jakubův 4:9-10

Opravdové spasení

K tomu, abychom mohli být spaseni, potřebujeme poznat Božího svatého Ducha (tj. poznat Boha).

Pavel píše:

Římanům 8:1-2  A proto není žádné odsouzení pro ty, kdo jsou v Kristu Ježíši, kteří nechodí (tj. nežijí) podle těla, ale podle Ducha. Neboť zákon Ducha života v Kristu Ježíši mě osvobodil od zákona hříchu a smrti.

Je tedy třeba žít tak, abychom plně následovali Ježíše Krista, plnili všechno co nám přikázal. Díky tomu pak poznáme Božího Ducha, Bůh se k nám přiblíží a budeme osvobozeni od prokletí Zákona. Duch Svatý nás pak zmocní k životu bez hříchu. Nebyli jsme přece povoláni k životu v hříchu, ale ke svatosti:

"On nás spasil a povolal svatým povoláním; ne podle našich skutků, ale podle vlastního předsevzetí a podle milosti, jež nám byla dána v Kristu Ježíši před věčnými časy" 2 Timoteovi 1:9

"Jakožto poslušné děti se nepřizpůsobujte dřívějším žádostem jako v době své nevědomosti, ale jako je svatý Ten, který vás povolal, buďte i vy ve všem svém chování svatí. Je přece napsáno: 'Buďte svatí, neboť já jsem svatý.'" 1 Petrův 1:14-16

V Židům 7:18 čteme, že Ježíš zrušil Mojžíšův Zákon a zavedl novou naděj (tj. dal novou smlouvu). Když se tedy plně upíráme na Ježíše Krista a na jeho následovnictví, když jsme jeho učedníci pokřtěni ve vodě a byli jsme pokřtěni Duchem Svatým, pak jsme plně osvobozeni od prokletí Mojžíšového Zákona, totiž děláme věci z Božího Ducha, nikoliv z povinnosti.

Zobrazeno 229×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona signály.cz